icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี


  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ให้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 230 คน ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ และได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง เสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพTags: การอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 5 2