icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดตราด


เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ แก่ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดตราด จันทบุรีและระยอง สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตราด สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ       จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโทรคมนาคม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม และสร้างความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างกลไกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย Thailand ๔.๐Tags: การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดตราด

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 3 9