icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” ณ ภาคตะวันออก จังหวัดตราด


เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูและนักเรียน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๕๐ คน โดยมี ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริการโทรคมนาคมควรรู้...เล่าสู่กันฟัง” ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ช่องทางในการร้องเรียนปัญหา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น และการเสวนา “สคบ. – กสทช. กับมิติการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ครองผู้บริโภคเข้าร่วมการเสวนาด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รู้เท่าทันการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่ช่วยสนับสนุน สำนักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษาต่อไป Tags: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” ณ ภาคตะวันออก จังหวัดตราด

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 2 6