icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา "ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้โทรคมนาคม" ณ จังหวัดนครราชสีมา


สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้กับสถาบันอุดมศึกษา “ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้ โทรคมนาคม” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นิสิตนักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ๑๐ สถาบัน จำนวนรวม ๕๐ คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์สื่อวีดีทัศน์เรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคม เพื่อเผยแพร่สื่อดังกล่าวภายในสถาบันการศึกษาของตนเอง และช่องทางอื่นๆ ต่อไป Tags: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา "ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้โทรคมนาคม" ณ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 5 1 6 5