A

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစဲြသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုင္ၾကားေရးလက္ခံဌာန

အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မရွင္ဌာန

တုိင္ၾကားျခင္းေဖာင္ပံုစံ ေတာင္းလုတ္ျခင္း


တုိင္ၾကားျခင္းေဖာင္ပံုစံ ေတာင္းလုတ္ျခင္း
          တုိင္ၾကားလိုသူသည္ တုိင္ၾကားျခင္းေဖာင္ပံုစံကို ေတာင္းလုတ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ၿပီးပါက မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ႏွင့္ အေၾကြးေတာင္းစာမိတၱဴႏွင့္တကြ ေကာေစာေထာေခ်ာသို႔ ေအာက္ပါလိပ္စာမွ ေပးပို႔ႏူိင္သည္။
စာပို႔ရန္
တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားသံုးစြဲသူ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
အမွတ္ ၄၀၄ ဖဟုန္ယိုထင္စင္တာတိုက္ အထပ္ ၂ ဖဟုန္ယိုထင္လမ္း ခ၀ဲန္ဆမ္ေစန္ႏူိင္း ေခ့ဖယားထိုင္း
ဘန္ေကာက္ ၁၀၄၀၀
ဖက္စ္
၀ ၂၂၇၉ ၀၂၅၁
အီးေမးလ္
tcp.service@nbtc.go.th , tcp.service@hotmail.com
ဖုန္းဆက္တိုင္ပင္(သို႔)ေမးျမန္းလိုပါက
၀ ၂၆၃၄ ၆၀၀၀
၁၂၀၀ (၁) ႏွိပ္ပါ (ဖလီးဖုန္းဆက္ႏူိင္)

တုိင္ၾကားျခင္းေဖာင္ပံုစံ ေတာင္းလုတ္ျခင္း