ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစဲြသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုင္ၾကားေရးလက္ခံဌာန
A

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစဲြသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုင္ၾကားေရးလက္ခံဌာန

အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မရွင္ဌာန