สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อเดือนมีนาคม 2561 นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับศูนย์ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม โดยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในเชิงรุกในหลากหลายกิจกรรม เช่น การแจกเอกสาร   สิทธิควรรู้สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ถาม-ตอบปัญหาโทรคมนาคม Mobile Passport การ์ตูนมือถือในมือเด็ก การ์ตูนสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ รู้เท่าทันการหลอกลวง การบริการโทรคมนาคมรวมทั้งช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ การพูดคุยรวมกลุ่มกับชาวบ้าน การบรรยายในสถานที่สำคัญๆ ของชุมชน เช่น วัด สถานพยาบาล และศาลาประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง