สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอำนาจเจริญ


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นายกุหลาบ มูลศรี ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม ณ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอโนนหนามแท่ง จังหวัดอำนาจเจริญ