สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางกิ่งแก้ว สว่างไสว ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดหนองคาย ได้ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้อธิบายการใช้โทรศัพท์ในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้บริการให้แก่ผู้เข้าร่วม “โครงการจัดประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2” ณ ห้องอบรมศูนย์แรกรับฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย