สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นางกิ่งแก้ว สว่างไสว ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดหนองคาย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย