สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดหนองคาย


เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2560 นางกิ่งแก้ว สว่างไสว ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัด หนองคาย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และแจกเอกสารให้ผู้เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการละเล่นของเด็กไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนประมาณ 200 คน