สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายอุดมทรัพย์ ชีวะโอสถ ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์   ให้คำแนะนำวิธีการใช้งานและแก้ไขปัญหาโทรศัพท์เกี่ยวกับการโทรเข้า-โทรออก และช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 พร้อมทั้งแจกเอกสารคู่มือเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้กับประชาชนที่สนใจ