สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณโณ ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พร้อมแจกของที่ระลึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิผู้บริโภค สิทธิควรรู้สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ถาม-ตอบ ปัญหาโทรคมนาคม Mobile Passport การ์ตูนมือถือในมือเด็ก การ์ตูนสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ รู้ทันการหลอกลวง พัดลมมือถือ หมวก สายชาร์ท USB ฯลฯ ให้แก่ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้าน งหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี