สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณโณ ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมให้ความรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก เช่น สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สิทธิควรรู้สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ถาม-ตอบ ปัญหาโทรคมนาคม Mobile Passport การ์ตูนมือถือในมือเด็ก การ์ตูนสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ รู้ทันการหลอกลวง พัดลมมือถือ หมวก สายชาร์จ USB ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี