A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสมุทรสาคร


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 นายณรงค์ จารุปราโมทย์ ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ให้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยได้แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น คู่มือสำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ถาม-ตอบปัญหาด้านโทรคมนาคม การ์ตูนมือถือในมือเด็ก ฯลฯ และแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เช่น สมุดโน้ต พัดลมมือถือ หมวก กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี