สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสตูล


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสตูล      และคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อปพร. บ้านคลองขุดเหนือ ได้มอบของที่ระลึกในการประชาสัมพันธ์สิทธิ      ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561” ณ บ้านคลองขุดเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล