สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดนนทบุรี


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสิวกรณ์ สุวรรณวณิช ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดนนทบุรี ได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เช่น โครงการ “อบรมธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ อาคารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี