สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางธัญญธร หฤทัยถาวร ประธานเครือข่าย กสทช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และบทบาทภารกิจของสำนักงาน กสทช. ร่วมกับโครงการบทบาทสตรีและการลดความรุนแรง รวมทั้งได้แจกของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกลุ่มสตรีในตำบลสลักได 16 หมู่บ้าน จำนวน 120 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์