สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดลำพูน


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดร.วุฒิ นันทขว้าง ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดลำพูน ได้นำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มอบให้กับเทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน 18 หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค