สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดพะเยา


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายเสรี ดอนศรีแก้ว ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดพะเยา ได้ถวายหนังสือ และคู่มือสำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แด่พระอาจารย์ และประชาชน เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม