สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นางสุกัญญา สาแสง ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ให้กับกลุ่มสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมแหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา