สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ให้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์