สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม "ให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไกล่เกลี่ยและผู้เกี่ยวข้อง"


สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม “ให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย และผู้เกี่ยวข้อง” ณ จังหวัดเพชรบุรี  
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กสทช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย    ข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม “ให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย และผู้เกี่ยวข้อง” จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องรอยัลดุสิตบอลล์รูม โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น