สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ภูมิภาค/เขต ในการจัดส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหา


เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2560 รท. ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ภูมิภาค/เขต ในการจัดส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมเมจิค 2 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงาน กสทช. ภาค 1 – 4 สำนักงานเขต และสำนักที่เกี่ยวข้อง คือ คท. ดท. และ บภ.

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติการ เรื่อง การรับและจัดส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต กับ รท. ซึ่งมีขอบเขตเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ การให้คำปรึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการประสานงานและส่งเรื่องร้องเรียนจากสำนักงาน กสทช. ภาค/เขตไปยัง รท. เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559

Download File:
(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับและจัดส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต กับ สำนัก รท.
Presentation-รท. กับ ISO9001:2015
Presentation-เสาส่งสัญญาณมือถือฯ