สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รท. ออกบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22


สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22​ (Book Expo Thailand 2017)​ ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยในช่วงพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ รท. ได้เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี