A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ภาคใต้ จังหวัดสตูล


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ แก่ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสตูล ปัตตานีและนราธิวาส สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสตูล สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.ชุติเดช  บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ รท. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิควรรู้...สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” ทั้งนี้ การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม และสร้างความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างกลไกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์