A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 77 จังหวัด


วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 77 จังหวัด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสาระสำคัญของการบรรยายได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญในการทำงานของสำนักงาน กสทช. ที่เน้นการทำความเข้าใจ รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน และมุ่งปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุก

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์