A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำนักงาน กสทช. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุม โรงแรมวาสิฎฐี อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะกลไกสำคัญผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการดูแลปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในการใช้บริการกิจการโทรคมนาคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200 คน