A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิควรรู้...สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย...ก้าวไปด้วยกัน” ให้กับคณะอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 10 โรงเรียน โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้โฮเท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนากลไกเครือข่ายภาคเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิผู้บริโภคจากการใช้บริการโทรคมนาคม และภารกิจของ สำนักงาน กสทช.