A

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစဲြသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုင္ၾကားေရးလက္ခံဌာန

အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မရွင္ဌာန

Address/Map

Address : အမွတ္ ၄၀၄ အားခန္းဖဟိုယိုထင္းစင္တာ ဒုတိယထပ္ ဖဟုိယိုထင္းလမ္း ခ၀ဲန္ ဆမ္စိန္ႏူိင္း ေခ့တ္ ဖယာထိုင္း ဘန္ေကာက္ ၁၀၄၀၀

Tel. : ေခါစင္တာ း ၁၂၀၀ ဖုန္း ၀၂ ၆၇၀ ၈၈၈၈ (တနလၤာ-ေသာၾကာ ၀၈း၃၀-၁၇း၀၀ နာရီ) ဖက္စ္ ၀၂ ၂၇၉ ၀၂၅၁ ဖလီးမက္ေဆ့စ္ ၁၂၀၀

Website: http://tcp.nbtc.go.th/

e-mail : tcp.service@nbtc.go.th

แผนที่