A

ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

Address/Map

Address : ສ ານັກງານ/ຮ້ອງຮຽນ:ເລກທີ 404 ອາຄານພະຫົນໂຍທິນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 2 ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ແຂວງສາມເສນໃນ ເຂດພາຍາໄທ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

Tel. : ໂທລະສັບ : 02 634 6000 ໂທຟຣີ 1200 ກົດ1 ໂທລະສານ : 02 279 0251

Website: http://tcp.nbtc.go.th/

e-mail : tcp.service@nbtc.go.th

แผนที่