icon image Address/Map

Map

Address :

ສ ານັກງານ/ຮ້ອງຮຽນ:ເລກທີ 404 ອາຄານພະຫົນໂຍທິນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 2 ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ແຂວງສາມເສນໃນ ເຂດພາຍາໄທ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

Tel. :

ໂທລະສັບ : 02 634 6000 ໂທຟຣີ 1200 ກົດ1 ໂທລະສານ : 02 279 0251

Website :

http://tcp.nbtc.go.th/

e-mail:

tcp.service@nbtc.go.th


Map

Visitor 1 4 0 3 3 3 8