สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
A
ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน จากนั้นกรอกเอกสารพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้จดทะเบียน และสำเนาใบแจ้งหนี้ มายังสำนักงาน กสทช. ตามที่อยู่ด้านล่าง

จดหมาย
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

แฟกซ์
0 2279 0251

อีเมล
tcp.service@nbtc.go.th , tcp.service@hotmail.com

โทรปรึกษาหรือสอบถามได้ที่ 
1200 กด 1 (โทรฟรี)
เอกสารดาวน์โหลด

ร้องเรียน