icon image รับเรื่องร้องเรียน

บันทึกการร้องเรียน

เงือนใขการร้องเรียน

ท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สำนักงาน กสทช.

 ยอมรับ   

ช่องทางการร้องเรียน

มาด้วยตนเอง
จดหมาย
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
sms
อื่นๆ

กรณีมอบอำนาจ (หากมี)

ชื่อผู้ให้บริการที่ร้องเรียน

ประเภทบริการที่ต้องการร้องเรียน

โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่/มือถือ
โทรศัพท์สาธารณะ
สถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ

เลขหมายโทรศัพท์/รหัสผู้ใช้บริการ ที่ต้องการร้องเรียน

พื้นที่ประสบปัญหา จังหวัด

รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียน

๘. หลักฐานประกอบการร้องเรียน

(กรณีบุคคลธรรมดา)

กรณีการมอบอำนาจ (หากมี)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หลักฐานอื่นๆ (หากมี)

สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งค่าบริการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


ส่วนของเจ้าหน้าที่

หลักฐานครบถ้วน

ส่วนของผู้ร้องเรียน


ท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ //tcp.nbtc.go.th หรือสายด่วน โทรฟรี ๑๒๐๐

จำนวนผู้เข้าชม 1 9 5 9 8 8 3
logo

แจ้งเตือน

ท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สำนักงาน กสทช.

OK